Παρακολούθηση (Follow up) ασθενών βάση πρωτοκόλλων του N.C.C.N. (National Comprensive Cancer Network).